Ansökan om uppskjuten skolplikt

LÄS MER

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskole- klassen. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt i förskoleklassen först höstterminen det kalenderår barnet fyller sju år.