Anmälan om studieavbrott till hemkommunen

LÄS MER

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen
snarast registrera avbrottet i Ungdoms -och elevdatabasen (UEDB) och även meddela detta till hemkommunen enligt
Skollagen 15 kap 15 §
Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning.
Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd till elever. Lag (2014:1002).