Befrielse från hämtning av hushållsavfall, ansökan

LÄS MER

Vad krävs för att få befrielse?

Om du ska kunna få befrielse från hämtning av hushållsavfall krävs att du inte bor permanent på fastigheten. Antal besök på fastigheten får inte vara mer än vad som bedöms gå för tillsyn av fastigheten, till exempel för att klippa gräset, göra enklare underhåll och sådant som kan utföras under en dag. Du ska också ha kunskap om vad hushållsavfall är och hur det sorteras.

När vi bedömer om befrielse kan medges eller ej tittar vi på:

  • bostadstyp (permanent eller fritidsboende)
  • antal personer som vistas på fastigheten
  • antal besöksdagar, övernattningar och övernattningar i sträck
  • din kunskap om hushållsavfall

Hur länge gäller befrielsen?

Befrielsen kan medges för maximalt 3 år och därefter kommer abonnemanget startas upp om ingen ny ansökan kommer in.

Total befrielse

Grundavgiften finansierar kostnader för återvinningsgården, information och administration Dispens som innebär både befrielse från sophämtning och från grundavgiften är svår att bevilja. Detta eftersom det både vid nyttjande och tillsyn av en fastighet kan uppkomma avfall som behöver omhändertas vid återvinningsgården, exempelvis bygg- och rivningsavfall vid renovering för att behålla husets status.. Det är upp till sökande att visa att inget behov finns att använda kommunens renhållningstjänster.

Andra alternativ till befrielse

Alternativ till befrielse söks via andra e-tjänster/blanketter:

Uppehåll i sophämtning kan man få om fastigheten är beboelig men inte används alls under en period om minst 3 månader, till exempel på grund av ägarbyte eller utlandsvistelse.
Budad sophämtning kan medges om fastigheten används i liten utsträckning, fastighetsägaren har god kunskap om avfallshantering och visst behov av sophämtning finns.
Delat sopkärl kan medges mellan fastighetsägare som är gränsgrannar eller vars fastigheter delas av en väg.

Vem får ansöka om befrielse gällande hushållsavfall?

Ansökan ska göras av fastighetsägaren eller av den som står som kund på renhållningsabonnemanget. Om ansökan göra av annan person är fastighetsägaren ska en fullmakt från denne lämnas in.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa