Delning av sopkärl, ansökan

LÄS MER

Enligt § 30 i Renhållningsföreskrifter

Fastighetsägare som är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg, kan efter ansökan medges rätt att få använda en gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelser i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Medgivandet om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.

Vid delning av sopkärl betalar varje fastighetsägare en fast avgift per år och hämtningsavgiften delas lika mellan fastighetsägarna. Kostnaden beror på vilken hämtning och vilken kärlstorlek som önskas.