Ansökan om ledighet för elev i grundskolan

LÄS MER

Klassföreståndare/mentor har på delegation från rektor rätt att ge elev ledighet upp till 3 dagar per läsår. Klassföreståndare/mentor ansvarar för att ledighet inte ges utöver delegerat antal dagar.

Ledighet utöver 3 dagar per läsår hanteras av rektor. Ledighet ges när det finns särskilda skäl för att eleven ska vara frånvarande från undervisningen. Ledighet för elev innebär att eleven inte får sin garanterade undervisningstid vilket kan påverka elevens möjlighet att nå målen.