Skolpliktsanmälan

LÄS MER

Rektor har en skyldighet att snarast göra en anmälan till barn- och utbildningsförvaltningen när en elev folkbokförd i Gnesta har betydande frånvaro.

Skolan ska fortsätta åtgärdsarbetet även efter att anmälan har gjorts. Finns anledning att misstänka att eleven far illa ska skolan omedelbart göra en anmälan till socialtjänsten. Rektors ansvar för frånvarande elev kvarstår alltid så länge eleven är inskriven i skolan, även om huvudman och eventuellt andra myndigheter är inkopplade.

Efter anmälan kontaktar barn- och utbildningsförvaltningen den som skolan uppgett som kontaktperson i anmälan, för att komplettera anmälan med information om situationen. Rektors anmälan skickas av förvaltningschef till vårdnadshavare för kännedom. Vårdnadshavare och elev ges då tillfälle att yttra sig skriftligt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa