Tobaksförsäljning - ansökan om tillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Regeringen har bestämt att från och med 1 juli 2019 måste tillstånd sökas för att få sälja tobak. Syftet är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter. 

Tillståndet är knutet till ett försäljningsställe och har företaget flera butiker måste tillstånd sökas för varje ställe. Ansökan ska vara skriftlig. Handläggning av ansökan påbörjas först när ansökan är komplett och om alla handlingar som krävs för att ta ställning i ärendet har skickats in till miljöenheten. Det som ska prövas är ekonomisk och personlig lämplighet samt om företaget har ett lämpligt egenkontrollprogram.

 

De handlingar som behöver skickas med ansökan för detaljhandel är:

  • Registreringsbevis (Bolagsverket)
  • Uppdrag som funktionär (Bolagsverket)
  • Uppgifter från Skattemyndigheten
  • Finansieringsplan
  • Egenkontroll

Miljöenheten kommer att begära in utdrag från belastningsregister och om det behövs, yttrande från Polis. Kommunen kommer också hämta uppgifter från kronofogdemyndigheten och kreditupplysningsföretag. För partihandel ska förutom ovanstående handlingar även yttrande från Polis och Tullverket inhämtas.

Du behöver själv begära uppgifter från Skatteverket gällande företaget och personer med betydande inflytande i företaget. Blanketter för det samt mer information om blanketterna finns till höger under "hämta blanketter". 

 

Avgift
Ansökningsavgiften för tobakstillstånd för detaljhandel och internethandel är 8500 kr.  Avgiften ska vara betald innan ärendet prövas och täcker miljöenhetens tid för handläggning av ärendet.  Om ansökan skulle avslås återbetalas inte avgiften.

 

Handläggningstid
Handläggning av ansökan tar cirka fyra månader från det att ärendet är komplett.

 

Den som har anmält försäljning av tobak innan den 1 juli får sälja tobak, men måste senast den 1 november ansöka om tillstånd.

Du kan också lämna denna information genom att skicka in en blankett. Om du vill använda blankett i stället för e-tjänst kontaktar du servicecenter. Du kan även få hjälp med att fylla i e-tjänster och blanketter hos servicecenter, besöksadress Marieströmsgatan 3 (Strömmentorget), 646 31 Gnesta.

Har du frågor kring e-tjänster och blanketter kan du kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Egenkontrollprogram
  • Registreringsbevis (Bolagsverket)
  • Uppdrag som funktionär (Bolagsverket)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa