Budad hämtning av hushållsavfall 3 gånger per år, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

32 § Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till den renhållningsansvariga nämnden och om det finns särskilda skäl, enbart få obligatorisk budad hämtning tre gånger per år eller helt befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. Budad hämtning eller befrielse kan medges för högst tre år i taget.

Vid budad hämtning av hushållsavfall 3 gånger per år betalas avgift enligt gällande taxa.

Du kan också lämna denna information genom att skicka in en blankett. Om du vill använda blankett i stället för e-tjänst kontaktar du servicecenter. Du kan även få hjälp med att fylla i e-tjänster och blanketter hos servicecenter, besöksadress Marieströmsgatan 3 (Strömmentorget), 646 31 Gnesta.

Har du frågor kring e-tjänster och blanketter kan du kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa